Custom

درباره انجمن

انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در سال 1391 و به همت جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد پایه گذاری شد. اهم رسالت های آن عبارت است از:

 • ترویج فناوری نانو در سطح کشور
 • برگزاری رویدادهای مرتبط با فناوری نانو
 • حمایت از دانشجویان فعال در این حوزه
 • آموزش و تربیت نیروهای متخصص

ادامه مطلب

 • هفتمین مسابقه ملی
  هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
  اردیبهشت 1396
  رتبه دهم کل و رتبه دوم نهادهای دانشجویی ترویجی
 • ششمین مسابقه ملی
  ششمین مسابقه ملی فناوری نانو
  اردیبهشت 1395
  رتبه ششم کل و رتبه سوم نهادهای دانشجویی ترویجی
 • پنجمین مسابقه ملی
  پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو
  اردیبهشت 1394
  رتبه پنجم کل و رتبه دوم نهادهای دانشجویی ترویجی