اعضای شورای مرکزی انجمن عبارتند از:

 • دبیر: امیرحسین اکبری
 • نایب دبیر: فاطمه سیدشربتی
 • مسئول روابط‌عمومی: علی بصیرت‌طلب
 • مسئول امور‌اجرایی: سیده زهرا ضجاجی
 • مسئول مالی: میلاد حسینی

 


شورای راهبردی انجمن:

 • زهرا سیدآبادی
 • سوگند شیخان
 • امیرحسین اکبری

 


تیم مدیریتی نشریه نانو+:

 • مدیر مسئول: سوگند شیخان
 • سردبیر: امیرحسین اکبری
 • مدیراجرایی: سعید علیپور
 • مسئول انفورماتیک: فاطمه سیدشربتی