اعضای شورای مرکزی انجمن عبارتند از:

 

دبیر: امیرحسین اکبری

مسئول آموزش: زهرا سیدآبادی

مسئول امور‌اجرایی: سوگند شیخان

مسئول انفورماتیک: فاطمه سیدشربتی

مسئول نشریه: سعید علی‌پور