تور بازدید از دهمین نمایشگاه فناوری نانو

تور بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در تاریخ 15 مهر ماه 1396 برگزار گردید.