اختتامیه ششمین مسابقه ملی فناوری نانو، مردادماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

انجمن نانو شریف، افتخار میزبانی از اساتید و نخبگان کشور در زمینه فناوری نانو در رویداد اختتامیه ششمین مسابقه ملی فناوری نانو را داراست.