انجمن نانو شریف در راستای پرورش نیروهای متخصص اقدام به برگزاری کارگاه های متعدد عمومی و تخصصی، توسط اساتید مجرب کشور می نماید. می توانید از طریق لینک های زیر با برنامه کارگاه ها آشنا شوید.