نهمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 31 فروردین‌ماه 97 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

هشتمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 25 و 26 بهمن‌ماه 96 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

هفتمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 18 و 19 بهمن‌ماه 96 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

ششمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 30 و 31 مردادماه 96 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

پنجمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 30 و 31 فروردین‌ماه 96 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.