کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت مردادماه 1396 با همکاری کانون پتنت ایران، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

سومین سری از کارگاه های تخصصی که با نام "نانوتاک" برگزار می شود، به موضوع مالکیت فکری و ثبت پتنت پرداخت. این کارگاه که در دو روز، 21 و 22 مردادماه 1396، و به مدت زمان تقریبی 16 ساعت به موضوعات متنوعی اختصاص داشت:

  • مقدمات
  • آشنایی با مفهوم پتنت
  • اجزای پتنت
  • شرایط احراز پتنت
  • روند ثبت اختراع خارجی
  • مبانی جست و جوی پتنت

مدرس دوره: دکتر امیرحسین برنایی از کانون پتنت ایران