کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت مردادماه 1396 با همکاری کانون پتنت ایران، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

کارگاه تخخصی نانوالکترونیک 20 آبان‌ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

کارگاه تخخصی نانوتاک 2 در پاییز 1395 برگزار گردید.

کارگاه تخخصی نانوتاک 1 در پاییز 1395 برگزار گردید.

انجمن علمی‌دانشجویی نانو با مشارکت انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف، اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی تحلیل نرم‌افزار X'pert نمود.