کارگاه تخخصی نانوتاک 2 در پاییز 1395 برگزار گردید.

کارگاه تخخصی نانوتاک 1 در پاییز 1395 برگزار گردید.

انجمن علمی‌دانشجویی نانو با مشارکت انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف، اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی تحلیل نرم‌افزار X'pert نمود.